0549 577  61 16

info@derinosgb.com

                  İş Güvenliği Hizmetleri

 1. İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 2. Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
  3. Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,
  4. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
  5. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak,
  6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
  7. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
  8. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak,
  9. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek,
  10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,
  11. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak,
  12. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
  13. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,
  14. İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak,
  15. İş güvenliği uzmanı, işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak

İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Daha kaliteli, daha ucuz mal ve hizmet üretmek için arayışlar içinde olan kuruluşlar, insan ve çevre sağlığını bozmadan faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun sonucu olarak bütün dünyada gelişmişlik ve kültür düzeyi farklılıklarını en aza indirerek tüm işletmelerin ortak bir paydada üretim yapabilmeleri sağlamak ve bu konuda uluslar arası denetime açık olabilmek için Yönetim Sistemlerine geçiş süreci hızlanarak sürmektedir. İş Güvenliği Uzmanlarının yaygın bilinen işinin Risk Analizi olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte aslında tam olarak böyle değildir. İş Güvenliği Uzmanlarının başarısı, görevli bulundukları kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilme, yönetebilme ve sorumlu olduğu insanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesine bakılarak gözlemlenmelidir.

Ülkemizdeki kuruluşlar da kalite, çevre ve İş güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yönetim istemlerine geçiş için uğraş vermektedirler. Bu açılardan özellikle 3 yönetim anlayışı yaygındır. Bunlar;

TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi veya ILO-OSH 2001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bütün Yönetim Sisteminde esas alınan 8 temel prensip şunlardır.

1.Odaklılık,

2.Liderlik,

3.Çalışanların katılımı,

4.Süreçlerle yönetim,

5.Sistem yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü – Kaizen Yaklaşımı),

6.Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, ( 6 Sigma Yaklaşımı)

7.Gerçek verilere dayalı karar verme,

8.Taraflarla işbirliği

İş Sağlığı ve Güvenliği bizim alanımız olduğu için OHSAS 18001′den referans alarak isimlendirilmiş olan TS 18001 İSG Yönetim sisteminin iyi bilinmesi gerektiğine inandığımızdan bu yazımızda ve bir sonraki yazımızda detaylı olarak inceleyeceğiz.

TS 18001-2008 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

TS 18001 ANA BAŞLIKLARI

 1. Kapsam
 2. Atıf Yapılan Standart veya Dokümanlar
 3. Terimler ve Tarifler
 4. İSG Yönetim Sisteminin Şartları

4.1. Genel Şartlar

4.2. İSG Politikası

4.3. Planlama

4.4. Uygulama ve İşletme

4.5. Kontrol

4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

1.KAPSAM:

Bu Standart, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol etmesini ve performansının iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Bu Standart;

 • a-İSG risklerinin yok edilmesi veya asgari düzeye indirilmesini,
 • b-Bir İSGYS kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini,
 • c-Kendi İSG politika ve hedeflerine uygunluk konusunda güvence sağlanmasını,
 • d-Bir dış denetim kuruluşunca belgelendirilmesini, isteyen her kuruluşlara uygulanabilir.
 • Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak amaçlanmamıştır.

3.TERİMLER VE TARİFLER

Tehlike: İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Sağlığın Bozulması: Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum

Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar. Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir.

Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi

Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses

Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk

İSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun İSG Politikasını geliştirmek ve uygulamak ve İSG risklerini yönetmek için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses.

Tetkik: “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses

İSG Performansı: Kuruluşun İSG riskleri yönetiminin ölçülebilir sonuçları

Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi

4. İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI

4.1. GENEL ŞARTLAR:

Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim sistemi kurmalı, dokümante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir.

Durum tespiti:

 • Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak, “Biz şu anda neredeyiz?” sorusuna cevap aranmalıdır.

Durum tespitinde;

 • Mevcut İSG yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli,
 • Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı,
 • Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırıl-ması veya risklerin kontrolü için uygun olup  olmadığı tespit edilmeli,
 • İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir.

İnceleme sonuçları;

 • Dokümante edilmeli,
 • İSİG yönünden yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı,
 • İSİG yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesinin ölçülebilmesi için başlangıç noktası teşkil etmelidir.
4.2. İSG POLİTİKASI:

Kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve onaylanan İSG politikası;

 1. a) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
 2. b) Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli,
 3. c) Yürürlükteki İSG mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli,
 4. d) İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı,
 5. e) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli,

f)Tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı,

 1. g) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
 2. h) Sürekli olarak uygunluğun sağlanması için gözden geçirilmelidir

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49